Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Kopernika 9
05-300 Mińsk Maz.
tel. 25 758 21 22

Statystyki

 • Odwiedziny: 2140272
 • Do końca roku: 98 dni
 • Do wakacji: 270 dni

Kalendarium

Poniedziałek, 2018-09-24

Imieniny: Dory, Gerarda

Regulamin naboru do klasy sportowej

 

REGULAMIN NABORU DO KLASY SPORTOWEJ
Gimnazjum Miejskiego nr 1 im. Gen. Władysława Andersa
 w Mińsku Mazowieckim

 

 

I. Postanowienia ogólne 

 1. Regulamin ma na celu ustalenie zasad naboru uczniów do klas sportowych.
 2. Do klasy sportowej o specjalności piłka siatkowa i piłka nożna przyjmuje się absolwentów klas szóstych szkół podstawowych.
 3. Do klasy sportowej przyjmowani są uczniowie zamieszkali w obwodzie i poza obwodem szkoły.

 

II. Warunki przyjęcia do klasy sportowej

 1. Bardzo dobry stan zdrowia kandydata potwierdzony zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach sportowych.
 2. Pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów).
 3. Zaliczenie prób sprawności fizycznej.
 4. Dobre wyniki w nauce.
 5. Wykazanie zainteresowań sportowych.
 6. Złożenie wymaganych dokumentów zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

 

III. Kwalifikacja uczniów do klasy sportowej 

 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy sportowej – Dyrektor Szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną.
 2. W skład komisji wchodzą:
 • wicedyrektor jako przewodniczący,
 • nauczyciel wychowawca wskazany przez dyrektora szkoły,
 • instruktor/trener danej dyscypliny sportu.
 1. Szkolna Komisja Rekrutacyjna
 • prowadzi postępowanie kwalifikujące,
 • przeprowadza test sprawności ogólnej,
 • sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego.
 1. Rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje możliwość wniesienia odwołania na piśmie w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników.
 2. Dyrektor rozpatruje odwołania w terminie 7 dni. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.