Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Kopernika 9
05-300 Mińsk Maz.
tel. 25 758 21 22

Statystyki

 • Odwiedziny: 2140253
 • Do końca roku: 98 dni
 • Do wakacji: 270 dni

Kalendarium

Poniedziałek, 2018-09-24

Imieniny: Dory, Gerarda

Regulamin klasy sportowej

 

REGULAMIN KLASY SPORTOWEJ
Gimnazjum Miejskiego nr 1 im. Gen. Władysława Andersa
 w Mińsku Mazowieckim

 

 

 I. Postanowienia ogólne 

 1. Klasa sportowa kształci młodzież o szczególnych uzdolnieniach sportowych.
 2. Zadaniem klasy sportowej jest stworzenie uczniom optymalnych warunków umożliwiających łączenie zajęć sportowych z realizacją innych zajęć dydaktycznych w szczególności przez:
  • opracowanie tygodniowego planu zajęć tak, by rozkład zajęć dydaktycznych był dostosowany do rozkładu zajęć sportowych,
  • dążenie do maksymalnego opanowania i utrwalenia przez uczniów wiadomości i umiejętności objętych programem nauczania na zajęciach dydaktycznych.
 3. Gimnazjum prowadzi klasy sportowe o specjalności: dziewczęta - piłka siatkowa, chłopcy – piłka nożna.
 4. Cykl kształcenia sportowego w szkole trwa 3 lata, w tym czasie realizuje się rozszerzony program szkolenia sportowego od poziomu klasy I do klasy III.
 5. Szkolenie sportowe prowadzone jest w oparciu o szczegółowe i aktualne przepisy dotyczące szkolnictwa sportowego oraz współpracę z Międzyszkolnym Klubem Sportowym „Olimp” i Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji.
 6. Uczniem klasy sportowej może zostać zarówno uczeń mieszkający w obwodzie szkoły, jak i uczeń mieszkający poza jej obwodem.
 7. Uczniowie klas sportowych wyłaniani są w drodze postępowania kwalifikacyjnego określonego w zasadach rekrutacji do Gimnazjum Miejskiego nr 1. Zasady i harmonogram rekrutacji dostępne na stronie internetowej szkoły.
 8. Z uwagi na konieczność uczestniczenia w systemie współzawodnictwa sportowego organizowanego przez właściwe związki sportowe uczniowie klas sportowych są zobowiązani wstąpić do MKS „Olimp” – dziewczęta lub sekcji piłki nożnej MOSiR – chłopcy.
 9. Każdy rodzic oraz uczeń klasy sportowej winien zapoznać się z niniejszym regulaminem.

 

II. Założenia programowe

 1. Prowadzone  w  klasach  sportowych  programowe szkolenie sportowe  ma na celu:
 • harmonijny rozwój psychofizyczny uczniów,
 • sprzyjanie umiejętnościom współdziałania w zespole,
 • zdobycie odpowiedniego poziomu cech motorycznych oraz sprawności specjalnej,
 • opanowanie techniki i taktyki danej dyscypliny,
 • osiągnięcie zadowalającego poziomu sportowego,
 • wyposażenie w wiedzę z zakresu higieny, budowy i fizjologii człowieka.
 1. Uczniowie klas sportowych realizują program kształcenia ogólnego zgodny z wymaganiami programowymi zalecanymi przez MEN ora program szkolenia sportowego opracowany przez nauczycieli – trenerów wpisany do Szkolnego Zestawu Programów Nauczania.
 2. Szkolenie sportowe obejmuje zajęcia prowadzone na terenie szkoły wynikające z planu nauczania oraz: mecze prowadzone w ramach ligi, mecze towarzyskie oraz turnieje, letnie i zimowe obozy sportowe. W/w formy zajęć są obowiązkowe dla wszystkich uczniów, kwalifikacji oraz zwolnienia dokonuje wyznaczony nauczyciel, mają one znaczący wpływ na ocenę przydatności ucznia do dalszego szkolenia.
 3. Obozy szkoleniowe organizowane są w okresie wolnym od nauki, odpłatność za ich organizację pokrywają rodzice (możliwość dofinansowania przez Klub lub MOSiR).
 4. Nad sprawnym i efektywnym przebiegiem procesu dydaktycznego i szkoleniowego czuwa dyrektor szkoły.

 

III. Założenia organizacyjne

 

 1. Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć sportowych wynosi 10 godzin (w tym 4 godz. wynikające z podstawy programowej).
 2. Warunkiem zakwalifikowania do uczestnictwa w zajęciach lub zawodach sportowych est posiadanie ważnego zaświadczenia lekarskiego.
 3. Szkoła zapewnia uczniom klas sportowych:
 • odpowiednią bazę treningową,
 • podstawowy sprzęt sportowy,
 • pełnowartościowy posiłek w dni nauki w szkole.
 1. Za przeprowadzenie okresowych badań lekarskich odpowiedzialni są rodzice.
 2. Uczniowie powinni: przestrzegać wszystkich wewnętrznych regulaminów szkolnych, przestrzegać zasad BHP, szczególnie w czasie trwania zajęć, dbać o sprzęt sportowy, rozliczyć się z pobranego sprzętu sportowego, a w przypadku zagubienia lub zniszczenia ponieść odpowiedzialność materialną (przez rodziców/prawnych opiekunów).
 3. Klasa sportowa winna mieć co najmniej 20 uczniów (z podziałem na grupę dziewcząt – min. 10 uczennic  i grupę chłopców – min. 10 uczniów).

 

IV. Obowiązki ucznia klasy sportowej 

Uczeń klasy sportowej wypełnia wszystkie obowiązki wynikające ze Statutu Szkoły, a ponadto ma obowiązek:

 1. systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach sportowych, lekcjach wychowania fizycznego i posiadać strój sportowy odpowiedni do miejsca zajęć,
 2.  reprezentować godnie szkołę w systemie rozgrywek szkolnych a MKS „Olimp” i MOSiR w systemie współzawodnictwa sportowego organizowanego przez właściwe związki sportowe,
 3. poddawać się wyznaczonym badaniom lekarskim,
 4. dbać o reprezentacyjny sprzęt osobisty (dresy, koszulki, spodenki), sprzęt sportowy, przybory, przyrządy i urządzenia wykorzystywane w procesie szkolenia sportowego,
 5. przestrzegać poleceń nauczyciela w czasie prowadzonych zajęć, nie stwarzać sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób wspólnie ćwiczących,
 6. przebywać w obiektach sportowych wyłącznie pod opieką nauczyciela i podporządkować się regulaminowi tych obiektów,
 7. przestrzegać zasad kulturalnego współżycia w czasie zajęć wychowania fizycznego i wyjazdów sportowych oraz stosować się do regulaminów obozów i wycieczek,
 8. długotrwałą niezdolność do ćwiczeń udokumentować zwolnieniem lekarskim.
 9. z wyprzedzeniem przedłożyć nauczycielowi informację o przewidywanej dłuższej nieobecności na zajęciach i imprezach sportowych.

 

V. Prawa ucznia klasy sportowej, który spełnia obowiązki 

Uczeń klasy sportowej wypełnia wszystkie prawa wynikające ze Statutu Szkoły a ponadto ma prawo:

 1.  ma prawo do opieki medycznej (warunki określają odrębne przepisy),
 2.  ma prawo do korzystania pod opieką nauczyciela klasy sportowej ze sprzętu sportowego, infrastruktury sportowo-rekreacyjnej szkoły
 3. po jednodniowych zawodach sportowych ma prawo być nieprzygotowanym do lekcji w dniu następnym z zakresu materiału omawianego w czasie swojej nieobecności,
 4.  absencja ucznia wynikająca z udziału w zawodach sportowych  jest ujmowana w dokumentacji szkolnej jako „zawody”.

 

VI. Postanowienia końcowe

 1. Wobec ucznia, który nie stosuje się do niniejszego regulaminu podczas zajęć, wyjazdu czy obozu sportowego przewidziane są kary zgodnie ze Statutem Szkoły, a ponadto nauczyciel kasy sportowej może:
 • pozbawić prawa uczestnictwa w obozie sportowym,
 • usunąć z obozu sportowego lub imprezy sportowej przy jednoczesnym nałożeniu na prawnych opiekunów ucznia obowiązku odebrania dziecka z miejsca jego pobytu na ich koszt i w najkrótszym możliwym terminie.
 1. O nałożeniu wymienionych kar nauczyciel klasy sportowej informuje wychowawcę klasy i dyrektora szkoły.
 2. Uczeń, który nie przestrzega postanowień niniejszego regulaminu, zostaje przeniesiony do równoległej klasy działającej na zasadach ogólnych, szczególnie w razie: notorycznego naruszania postanowień regulaminów szkolnych – jeżeli jego zachowanie ocenione zostanie za nieodpowiednie, stwierdzenia palenia papierosów, picia alkoholu lub stosowania innych niedozwolonych używek, osiągania słabych wyników sportowych lub dydaktycznych, częstego (25% zajęć w semestrze) opuszczania treningów oraz meczów bez usprawiedliwienia, stwierdzenia zachowania zagrażającego innym uczniom.
 3. Decyzję o przeniesieniu ucznia podejmuje dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy poparty opinią nauczyciela wychowania fizycznego lub trenera.
 4. O fakcie wykluczenia ucznia z klasy sportowej rodzice powiadomieni winni być na jeden  tydzień  przed terminem.
 5. Stwierdzenie ciężkiego naruszenia postanowień niniejszego regulaminu powoduje przeniesienie ucznia w każdym czasie.
 6. Uczniów, którzy nie kwalifikują się do dalszego szkolenia sportowego, na podstawie opinii prowadzącego zajęcia i opinii lekarza, przenosi się do równoległej klasy działającej na zasadach ogólnych.